Anasayfa / Medeni Usul Hukuku

Medeni Usul Hukuku

Dava Şartı Nedir?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)’nın 114 maddesinde, dava şartları açıkça sayılmıştır. Buna göre; HMK 114; Dava Şartları ve İlk İtirazlar BİRİNCİ AYIRIM Dava Şartları (1) Dava şartları şunlardır: a) Türk mahkemelerinin yargı hakkının bulunması. b) Yargı yolunun caiz olması. c) Mahkemenin görevli olması. ç) Yetkinin kesin olduğu hâllerde, mahkemenin …

Daha Fazla Oku »

İhtiyati Tedbir Nedir? Uygulaması Nasıldır?

ihtiyati tedbir geçici hukuki koruma başlığı altında düzenlenmiş olup,  bu kavram daha önce doktrinde sıklıkla kullanılmakla birlikte sistematik ve ayrıntılı bir biçimde yasal düzeyde ilk defa 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 389-406. maddeleri arasında “Geçici Hukuki Korumalar” ana başlığı altında ve iki bölüm halinde düzenlenmiştir. Birinci bölüm “ihtiyati tedbir”, ikincisi …

Daha Fazla Oku »

Hukuki Yarar nedir?

Medeni usul hukukunda hukuki yarar, mahkemeden hukuksal korunma istemi ile bir davanın açılabilmesi için, davacının bu davayı açmakta (veya mahkemeden hukuksal korunma istemekte) bir çıkarının bulunması gerektiğine ilişkin ilke anlamına gelir. Davacının dava açmakta hukuk kuralları tarafından haklı bulunan (korunan) bir yararı olmalı, hakkını elde edebilmesi için mahkeme kararına ihtiyacı …

Daha Fazla Oku »

Dava Arkadaşlığı Nedir?

Dava konusu olan hak, birden fazla kişi arasında ortak olup da, bu hukuki ilişki hakkında mahkemece bütün ilgililer için aynı şekilde ve tek bir karar verilmesi gereken hâllerde dava arkadaşlığının maddi bakımdan mecburi olduğunun kabulü gerekir. Diğer bir ifadeyle, bir hakkın birden fazla kişi tarafından birlikte veya birden fazla kişiye …

Daha Fazla Oku »

Yenilik Doğuran Hak Nedir?

Yenilik doğuran hak, tek taraflı hukuki işlem ile bir hak veya hukuki ilişkiyi kurmak, değiştirmek veya sona erdirmek suretiyle başka bir şahsın hukuk alanında değişiklik meydana getirme yetkisi veren hak olarak tanımlanmalıdır (Baycık, G.: İş Hukukunda Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2011, s. 45). Yenilik doğuran hakların kullanılması ile mevcut bir …

Daha Fazla Oku »

Karar Düzeltme Nedir?

Hemen belirtmek gerekir ki karar düzeltme, hukukumuzda istinaf kanun yolunun bulunmadığı dönemde kabul edilmiş bulunan bir kanun yoludur. 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’a paralel olarak, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun’da karar düzeltme ile ilgili hükümlere yer verilmemiştir. Ancak, …

Daha Fazla Oku »

Açık ve Örtülü İrade Beyanı Nedir?

Açık İrade Beyanı Nedir? Bir irade beyanının ne ifade ettiği yoruma gerek kalmaksızın açık ve anlaşılır bir şekilde beyanın kendisinden anlaşılabiliyorsa bu irade beyanı açık irade beyanı olarak adlandırılır. Açık irade beyanına örnek: A: Telefonumu 100 TL’ye satıyorum, alıyor musun? – Evet, alıyorum. Burada mimik ve jestlerin dahi açık irade …

Daha Fazla Oku »

İtiraz ve Defi Ne demektir?

Alacaklı, alacağını tahsil amacıyla borçluyu ifaya zorladığında, borçlu varsa usul hukuku ya da maddi hukuka dayanan savunmalarda bulunabilir. Maddi hukuka dayanan savunmalar ikiye ayrılır. Birincisi itiraz; hakkın hiç doğmadığını ya da sona erdiğini iddia eden savunma türlerine denir. Örneğin borcun ödendiğini belirtmek, hak düşürücü sürenin geçmiş olduğunu iddia etmek itiraz …

Daha Fazla Oku »

Davada İspat Yükü Kime Aittir?

Bir davada çekişmeli olguların kimin tarafından ispat edilmesi gerektiği konusuna, ispat yükü denir. Her iki taraf da ispat yükünün kime düştüğünü gözetmeden delil göstermişler ise bu halde hâkimin ispat yükünün hangi tarafa düştüğünü araştırmasına gerek yoktur. Çünkü hâkim, ilk önce tarafların gösterdikleri delilleri incelemekle yükümlüdür. İki tarafın (veya bir tarafın) …

Daha Fazla Oku »

Ölen Kişiye Dava Açılabilir mi?

Bir davada taraf ehliyeti dava şartlarından (HMK m. 114/1-d) olup taraf ehliyeti ise medenî haklardan yararlanma ehliyetine sahip olmakla mümkündür (HMK m. 50). Medeni haklardan yararlanma, yani hak ehliyeti tam ve sağ doğum koşuluyla ana rahmine düşme anında başlayıp, kişinin ölümüne kadar devam eder (TMK m. 28). Bu nedenle Hukuk …

Daha Fazla Oku »