Anasayfa / İpucu

İpucu

Ön İnceleme Aşaması Nedir?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hukukumuzda ilk derece yargılamasının beş temel aşamadan oluşması öngörülmüştür. Bunlar sırası ile; dilekçelerin karşılıklı verilmesi, ön inceleme, tahkikat, sözlü yargılama ve hükümdür. Bu aşamalar içinde yeni olan ise ön inceleme aşamasıdır. Yargılamanın gereksiz yere uzamasının engellenmesi; mahkemenin ve tarafların yargılamada gereken hazırlığı davanın …

Daha Fazla Oku »

Kamu Personelinin Mali Sorumluluğu

Kamu personelinin mali sorumluluğuna ilişkin düzenlemeler öncelikle Anayasa olmak üzere ilgili kanunlarında yer almaktadır. 2709 sayılı T.C. Anayasası’nın “Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması” başlıklı 40. maddesinin (k) fıkrası (03/10/2001-4709 S.K./16. m.); “…Kişinin, resmî görevliler tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, Devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan …

Daha Fazla Oku »

Tüzel Kişilere Tebligat Nasıl Yapılır

7201 sayılı Tebligat Kanununun “Hükmi Şahıslara ve Ticarethanelere Tebligat” başlıklı 12. maddesinde: “Hükmi şahıslara tebliğ, salahiyetli mümessillerine, bunlar birden ziyade ise, yalnız birine yapılır. Bir ticarethanenin muamelelerinden doğan ihtilaflarda, ticari mümessiline yapılan tebliğ muteberdir.” “Hükmi Şahısların Memur ve Müstahdemlerine Tebligat” başlıklı 13. maddesinde: “Hükmi şahıslar namına kendilerine tebliğ yapılacak kimseler …

Daha Fazla Oku »

Vekalet Sözleşmesi ve Avukatın Sorumluluğu

Vekalet sözleşmesi, mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu (BK)’nun 386 ve devam maddelerinde (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m.502 vd.) düzenlenmiştir. Vekâletin şümulü başlıklı Borçlar Kanunu’nun 388. maddesi “…Vekalet akdinin şümulü mukavele ile sarahaten tespit edilmemiş ise taalluk eylediği işin mahiyetine göre tayin edilir. Vekâlet, vekilin takabbül eylediği işin yapılması için icap …

Daha Fazla Oku »

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun(MÖHUK)’un İkinci Kısmının İkinci Bölümünde düzenlenmiştir. Kanunun 50 ilâ 57.maddeleri tenfize, 58 ile 59.maddeleri ise tanımaya ilişkindir. 5718 sayılı Kanun’un; “Tenfiz Kararı” başlıklı 50. maddesinin 1.fıkrası uyarınca: “Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve …

Daha Fazla Oku »

Tebligat Nedir?

Adil yargılamayı gerçekleştirmeye yönelik her hukuk kuralı savunma hakkının varlığına işaret edecektir. Hak arama özgürlüğü ve bunun somut unsurlarından biri olan savunmanın yapılabilmesinin ilk koşulu ise tebligattır. Bir yargılama sırasında taraflar, yargılama hakkındaki ilk bilgilere ve bunun sonucunda iddia ve savunma yapabilme haklarına ancak usulüne uygun tebligat ile kavuşabilecek ve …

Daha Fazla Oku »

Yönetmelik Nedir

Bir kuruluşun çalışmalarında uymak üzere ortaya çıkardığı ve uyulacak ilkeleri kapsayan basılı yayınlara, talimatnamelere denir. (Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR, “Yapı İşletmesi Ders Notları”, Eskişehir, 2003.) Yönetmelikler idarenin tek taraflı düzenleyici işlemleri arasındadır ve kurallar hiyerarşisinde tüzüklerden sonra gelir. Yönetmelikler kural olarak yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve bunların Resmi Gazetede …

Daha Fazla Oku »

Genelge Nedir?

Sölük anlamı; Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek gibi ereklerle ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler. Her kurum içersinde belli bir konuda yapılacak mevzuat uygulamalarına açıklık getiren, uygulamada görülen eksiklik ve aksaklıkların düzeltilme yollarını gösteren, usulsüz uygulamaları kaldıran ayrıntılara ilişkin genel emirlerdir. Genelgeler yönetmelik, tüzük ve …

Daha Fazla Oku »

Avukatlık Nedir? Amacı Nedir?

Avukatlık mesleği, yasama,yürütme, yargı üçlemesinin içinde bulunan yargı erkinin bir unsurudur. Yargı, bağımsız ve tarafsız organlar tarafından oluşan bir erktir ve diğer erklerden talimat ya da emir almaz. Yargının bir ayağını devleti temsilen hakim ve savcılar, bir ayağını vatandaş, bir ayağını ise savunma kanadını oluşturan Avukatlar temsil eder. Avukatlar, hukuk …

Daha Fazla Oku »

Kimler Avukat Olamaz?

Avukatlık mesleği Avukatlık Kanununda düzenlenmiş ve hangi durumlarda avukatlık mesleğine engel teşkil eden durumların bulunduğu kanunda sıralanmıştır. Aşağıda yer alan durumların bulunması halinde avukatlık mesleği icra edilemeyecektir. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu m. 5; “Aşağıda yazılı durumlardan birinin varlığı halinde, avukatlık mesleğine kabul istemi reddolunur : a) (Değişik : 23/1/2008-5728/326 md.) …

Daha Fazla Oku »