Anasayfa / İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku hakkında bilgiler

İtirazın İptali Davasının Hukuki Niteliği

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (İİK)’nun 67. maddesinde düzenlenen ve borçlunun itirazının hükümden düşürülerek takibin devamını sağlamayı amaçlayan itirazın iptali davasının hukuki niteliği konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bir görüşe göre; itirazın iptali talebi zorunlu olarak alacağın tahsili talebini de kapsadığından bu dava normal bir eda (tahsil) davasıdır (Baki Kuru, …

Daha Fazla Oku »

Haksız Şekilde Yapılan Haciz Sonucu Manevi Tazminat Hakkı

Hukuk Genel Kurulu         2018/374 E.  ,  2018/943 K.   ÖZETİ: Haksız şekilde yapılan haciz işlemi de haksız eylem niteliğinde olup, bundan dolayı kişilik hakkı zedelenen kişi manevi tazminat isteminde bulunabilir. Taraflar arasındaki “menfi tespit ve manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair …

Daha Fazla Oku »

Maaş Haczi Uygulaması

MAAŞ HACZİ NEDİR? Maaş haczi İcra İflas Kanununda yer alan icra işlemidir. Alacaklının, borçludan alacağını tahsil edememesi durumunda başvurulan en rahat yollardan biridir. Alacaklının, borçlunun maaşına haciz koyarak alacağı tahsil edebilmesi için öncelikle icra takibi yapılmış olması ve bu icra takibinin kesinleşmiş olması gerekmektedir. Kesinleşen icra takibi sonrası, alacaklı (ya …

Daha Fazla Oku »

İcranın Geri Bırakılması Nedir?

İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 71’inci maddesi takibin kesinleşmesinden sonraki aşamada icranın geri bırakılmasına ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Maddenin birinci fıkrasına göre borçlu, borcun ödendiği (itfa) ya da alacaklının kendisine ödeme için süre verdiği (imhal) iddiasını icra mahkemesi huzurunda ispatlayarak takibin iptalini ve talikini isteyebilir. İkinci fıkra ise takibin kesinleşmesinden sonraki …

Daha Fazla Oku »

Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ve Borcun İspatı

I-Borç ikrarı: Hemen belirtilmelidir ki, mülga 818 sayılı Borçlar Kanununun 17.maddesine göre, borcun sebebini ihtiva etmemiş olsa bile borç ikrarı geçerlidir. Her alacak hakkının varlığı, bunu sağlayan bir hukuk ilişkisine ve bunun sebebine dayanır. Bu sebep, alacak hakkının doğumunu, hukukça ödenmesi gerekli bir hakkın var olduğunu sağlayan bir olay veya …

Daha Fazla Oku »

Haciz İhbarnamesi Nedir?

Üçüncü kişilerdeki mal ve hakların ne şekilde haczedileceği konusundaki temel düzenleme İİK’nın 89 uncu maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre takip dosyasının borçlusuna ait bir mal veya hakkı (alacak hakkı dahil) elinde bulunduran üçüncü kişiye ilk olarak birinci haciz ihbarnamesi gönderilir. Bu ihbarnameye itiraz edilmesi halinde mal veya hak üzerine haciz konulmamış olur; ihbarnameye itiraz edilmezse borçluya ait …

Daha Fazla Oku »

Tahliye Taahhütnamesi Nedeniyle Açılan Davada İcra İnkar Tazminatı

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi          2015/11283 E.  ,  2016/1820 K.​ MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Kiralananın tahliyesi Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih  ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı-davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava yazılı tahliye taahhüdüne dayalı kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın …

Daha Fazla Oku »

Ödeme Emrinde Banka Hesap Numarasının Olmaması

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2016/2078, K. 2016/13872, T. 11.5.2016 Alacaklı tarafından başlatılan taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takipte, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda sair itiraz nedenleri ile birlikte icra müdürlüğünün banka hesap numarasının ödeme emrinde yazılmadığını belirterek ödeme emrinin ve takibin iptalini istediği mahkemece şikayetin reddine karar verildiği …

Daha Fazla Oku »

İcra Hukukunda İstihkak Kavramı

Haczedilen bir mal üzerinde, (alacaklı ve borçlu dışındaki) bir üçüncü kişinin, mülkiyet veya rehin hakkı gibi bir hak sahibi olduğunun ileri sürülmesine, istihkak denir. Görüldüğü üzere, istihkak iddiasını borçlu ileri sürebileceği gibi, üçüncü kişi de, borçlunun elinde haczedilen bir mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı gibi bir hakka sahip olduğunu ileri …

Daha Fazla Oku »

Konkordato Nedir?

Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir. İflâs talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir. Yetkili ve görevli mahkeme; iflâsa …

Daha Fazla Oku »