Anasayfa / Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku hakkında bilgiler.

Müteselsil Borçluluk Nedir?

Bilindiği üzere, müteselsil borçluluk, alacaklının, borcun tamamının ifasını birden çok borçludan ve dilediğinden isteyebildiği, borcun tamamı ifa edilinceye kadar borçluların hepsinin sorumlu olduğu bir borç ilişkisidir. Müteselsil borçluluğun kaynağı BK’nun 141. maddesinde belirtilmiştir. Maddeye göre, “Alacaklıya karşı, her biri borcun mecmuundan mesul olmağı iltizam ettiklerini beyan eden müteaddit borçlular arasında …

Daha Fazla Oku »

Haksız Fiil ve Zamanaşımı

Haksız fiil 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 41. maddesinde tanımlanmış, 60. maddesinde de haksız fiil sorumluluğundan kaynaklanan maddi ve manevi zararın tazmini istemi ile açılacak davaların bağlı olduğu zamanaşımı süreleri özel olarak düzenlenmiştir. BK’nın 60. maddesinde üç türlü zamanaşımı süresi öngörülmüş olup bunlar, zararın ve failin öğrenildiği tarihten itibaren 1yıllık sübjektif ve …

Daha Fazla Oku »

Menfi Tespit Davasında İspat Yükü

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 72.maddesi gereğince borçlu icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu olmadığını ispat için menfî tespit davası açabilir. Kural olarak, bir vakıadan kendi lehine haklar çıkaran/iddia eden taraf, o vakıayı ispat etmeye mecburdur (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 6.maddesi). İspat yüküne ilişkin bu genel kural, …

Daha Fazla Oku »

Kira Gelirinin Haczedilmesi

Y. 12 HD E.2018/474, K.2018/1767, T.22.2.2018 Alacaklının, borçlu…aleyhine yaptığı genel haciz yolu ile ilamsız takibin kesinleşmesi üzerine, borçluya ait taşınmazdaki hissesinin 06.06.2014 tarihinde alacaklıya alacağa mahsuben ihale edildiği, borçlu tarafından ihalenin feshi talebi ile icra mahkemesine başvurulduğu, ihalenin henüz kesinleşmediği, alacaklının talebi üzerine hacizli taşınmaza ait kira parasını icra dairesine …

Daha Fazla Oku »

Hukuk’ta İyi Niyet Kavramı

“Kanunun iyiniyete hukukî bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır. Ancak, durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyi niyet iddiasında bulunamaz.” düzenlemesi yer almaktadır. İyi niyet kavramına, Medeni Kanunun ve Borçlar Kanununun değişik maddelerinde yer verilmiş olmakla beraber, bu hükümlerin hiçbirinde iyiniyetin tam bir tanımı yapılmış değildir. Ancak …

Daha Fazla Oku »

Eksik Borç Nedir?

Eksik borç söz konusu olduğunda borç ya hiç yoktur ya da borç mevcut olsa da alacaklı borçluya borcunu ödemesi için hukuki bir yol takip edememektedir. Başka bir ifadeyle alacaklı borçluyu ifaya zorlayamaz. Aksi halde borçlu ifadan kaçınma imkanına sahiptir. Bunun yanında eksik borç için yapılan ifa alacaklı bakımından sebepsiz zenginleşme …

Daha Fazla Oku »

AYIP VE AYIBA KARŞI TEKEFFÜL

Ayıba ilişkin hukuki düzenleme, dava konusu uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken 818 sayılı Borçlar Kanununun 194. maddesinde yer almaktadır. Düzenlemede “Satıcı alıcıya karşı satılanın zikir ve vaadettiği vasıflarını mütekeffil olduğu gibi maddi veya hukuki bir sebeple kıymetini veya maksut olan menfaatini izale veya ehemmiyetli bir surette tenkis eden ayıplardan salim bulunmasını …

Daha Fazla Oku »

Borçlar Hukukunda Cezai Şart

Borcunu hiç veya gereği gibi ifa etmeyen borçlu, alacaklının zararını tazmin ile yükümlüdür. Ancak bunun için zarar iddiasının alacaklı tarafça ispat edilmiş olması gerekir. Alacaklı, borçlunun edimini ifa etmeme ihtimaline karşı alacağını güvence altına alma, kuvvetlendirme yolları arayabilir. Bu yollar arasında alacaklı rehin ve kefalet gibi teminat sözleşmelerine başvurulabilir ya …

Daha Fazla Oku »

İpotek Kavramı ve İpoteğin Türleri

Öncelikle, ipotek kavramı üzerinde durulması ve kesin borç (anapara) ipoteği ile üst limit (maksimal) ipoteği arasındaki ayrımın ortaya konulması gerekmektedir. İpotek ile sağlanan amaç alacağa teminat sağlamaktır. İpotek, rehni verenle alacaklı arasında yapılacak resmi senede dayanır. Rehin hakkı, ayni hak olarak bu senede dayanılarak tapu kütüğüne yapılacak tescille doğar. Doğmuş bir alacağı teminat altına …

Daha Fazla Oku »

Muacceliyet ve Temerrüt Kavramı

Muacceliyet, alacaklının borçludan borçlanılan edimi talep ve dava edebilme yetkisidir. Borç muaccel olmadan borçlu temerrüdü söz konusu olmaz. Temerrüt, en kısa tanımıyla, alacaklı tarafından talep edilebilir (muaccel) hale gelmiş bir borcun ifasındaki gecikmedir. Kural olarak, bu tür (muaccel) bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarı ile temerrüde düşer (BK. m. 101/1). Başka bir ifadeyle, …

Daha Fazla Oku »