Anasayfa / Emre

Emre

Hesap İşletim Ücretini Geri Almak

Bankların mevduat hesaplarından hesap işletim ücreti adı altında bir miktar para alması konusunda yargıya intikal etmesi durumunda nasıl bir yol izleneceğine dair örnek bir yargıtay kararı yazının devamında yer alıyor. Bu karara göre hesap işletim ücreti bir tüketici işlemi olmayıp, konunun asliye hukuk mahkemesinde çözülmesi gerektiği belirtilmektedir. Tam karar metni …

Daha Fazla Oku »

İtirazın İptali Davasının Hukuki Niteliği

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (İİK)’nun 67. maddesinde düzenlenen ve borçlunun itirazının hükümden düşürülerek takibin devamını sağlamayı amaçlayan itirazın iptali davasının hukuki niteliği konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bir görüşe göre; itirazın iptali talebi zorunlu olarak alacağın tahsili talebini de kapsadığından bu dava normal bir eda (tahsil) davasıdır (Baki Kuru, …

Daha Fazla Oku »

Müteselsil Borçluluk Nedir?

Bilindiği üzere, müteselsil borçluluk, alacaklının, borcun tamamının ifasını birden çok borçludan ve dilediğinden isteyebildiği, borcun tamamı ifa edilinceye kadar borçluların hepsinin sorumlu olduğu bir borç ilişkisidir. Müteselsil borçluluğun kaynağı BK’nun 141. maddesinde belirtilmiştir. Maddeye göre, “Alacaklıya karşı, her biri borcun mecmuundan mesul olmağı iltizam ettiklerini beyan eden müteaddit borçlular arasında …

Daha Fazla Oku »

Mevsimlik İş Nedir?

Bilindiği üzere iş hukuku mevzuatımızda iş kanunlarıyla mevsimlik işçilerin çalışma koşulları düzenlenmiş olmasına rağmen mevsimlik işin tam bir tanımı yapılmadığı gibi, hangi işlerin mevsimlik işler olduğu da açıkça belirtilmemiştir. Mevsimlik işlere ilişkin hükümler 4857 sayılı İş Kanunu’nun 29/7’nci ve 53/3’üncü; aynı Kanunun 60’ıncı maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 12’nci ve 394 sayılı …

Daha Fazla Oku »

Basın Özgürlüğü ve İfade Özgürlüğü’nün Kapsamı

İfade özgürlüğü demokrasilerin temel taşlarından biri olup en geniş anlamda; bir düşünce, inanç, kanaat, tutum veya duygunun barışçıl yoldan açığa vurulmasının veya dış dünyada ifade edilmesinin serbest olmasıdır. İfade özgürlüğü, diğer bir anlatımla düşünceleri açıklama ve yayma özgürlüğü, düşüncenin sözlü, yazılı veya başka vasıtalarla anlatımı, sanatsal gösterim, kişisel görünüm ve …

Daha Fazla Oku »

İdam Cezası Olan Ülkeler

Son zamanlarda gündem olan konulardan biri idam. Özellikle cinsel suçların önlenmesi için toplumda bir çok kesimde karşılık bulan bir gündem konusu idam. Buna ek olarak kimyasal hadım ve diğer bazı caydırıcı cezalar da söz konusu suçun önlenmesi için konuşulan konular arasında. İdam ve kimyasal hadımla ilgili yasal düzenlemeler yapılacak mı, …

Daha Fazla Oku »

İşverenin Eşit Davranma Borcu

Eşit davranma ilkesi tüm hukuk alanında geçerli olup iş hukuku bakımından işverene iş yerinde çalışan işçilere eşit davranma, eşit değerdeki işlerde çalışan işçilere eşit çalışma koşullarını uygulama yükümlülüğünü ifade eden çağdaş iş hukukunun tanıdığı ve genellikle hakkaniyet esasına dayandırılan bir borçtur (Çelik, N.: İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2009, 22. Bası, s.:177). Eşitlik …

Daha Fazla Oku »

İş Sözleşmesi Performans Düşüklüğü Sebebiyle Sonlandırılabilir mi?

Eşit davranma ilkesi tüm hukuk alanında geçerli olup, iş hukuku bakımından işverene işyerinde çalışan işçilere eşit davranma, eşit değerdeki işlerde çalışan işçilere eşit çalışma koşullarını uygulama yükümlülüğünü ifade eden çağdaş iş hukukunun tanıdığı ve genellikle hakkaniyet esasına dayandırılan bir borçtur(Çelik, Nuri, İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2009, 22. Bası, sh:177). Eşitlik …

Daha Fazla Oku »

Ön İnceleme Aşaması Nedir?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hukukumuzda ilk derece yargılamasının beş temel aşamadan oluşması öngörülmüştür. Bunlar sırası ile; dilekçelerin karşılıklı verilmesi, ön inceleme, tahkikat, sözlü yargılama ve hükümdür. Bu aşamalar içinde yeni olan ise ön inceleme aşamasıdır. Yargılamanın gereksiz yere uzamasının engellenmesi; mahkemenin ve tarafların yargılamada gereken hazırlığı davanın …

Daha Fazla Oku »

Adil Yargılanma Hakkı ve Kapsamı

Anayasa’da adil yargılanma hakkının kapsamı düzenlenmediğinden bu hakkın kapsam ve içeriğinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Adil yargılanma hakkı” kenar başlıklı 6. maddesi çerçevesinde belirlenmesi gerekir. Anılan maddeye göre, “Herkes medeni hak ve yükümlülükleri ile ilgili uyuşmazlıklar ya da cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, kanunla kurulmuş bağımsız …

Daha Fazla Oku »