Anasayfa / İcra ve İflas Hukuku / Maaş Haczi Uygulaması

Maaş Haczi Uygulaması

MAAŞ HACZİ NEDİR?

Maaş haczi İcra İflas Kanununda yer alan icra işlemidir. Alacaklının, borçludan alacağını tahsil edememesi durumunda başvurulan en rahat yollardan biridir. Alacaklının, borçlunun maaşına haciz koyarak alacağı tahsil edebilmesi için öncelikle icra takibi yapılmış olması ve bu icra takibinin kesinleşmiş olması gerekmektedir.

Kesinleşen icra takibi sonrası, alacaklı (ya da vekili) dosya borçlusunun çalıştığı iş yerini tespit ederek, maaş haczi müzekkeresi gönderir. Bu müzekkereye göre borçlunun çalıştığı iş yeri, çalışanın maaşına haciz şerhi koymak ve maaşın ¼ ü kadarını icra dairesine yatırmakla mükelleftir.

İcra İflas Kanunu m. 83’e göre, borçlunun çalıştığı iş yeri maaş haczine ¼ den az olmamak kaydıyla şerh işleyecektir. Maaşın ¼’ünden daha fazla kesinti yapılabilmesi için çalışan borçlunun onayı gerekmektedir. Çalışanın rızası olmadan maaşından 1/4 oranından fazla kesinti yapılamaz.

İcra İflas Kanunu m. 83;

Kısmen haczi caiz olan şeyler:

Madde 83 – (Değişik: 3/7/1940-3890/1 md.)

Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.

(Değişik: 12/4/1968 – 1045/1 md.) Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.

Yukarıdaki düzenlemeden hareketle, birden fazla maaş haczi olması durumunda, müzekkerelerin tebliğ tarihlerine göre sıralama yapılacak ve ödemeler bu sıralama usulüne göre yapılacaktır.

Emekli Maaşı Haczedilebilir mi?

Uygulamada sıkça karşılaşılan sorulardan biri de emekli maaşının haczedilip haczedilemeyeceği ile ilgilidir. Emekli maaşları “Haczi Kabil Olmayan” mallar kısmında sayılarak haczedilemez durumu gelmiştir. Kanundan önceki dönem de emekli maaşlarında haciz yapılmış kişiler bu haczi İcra Mahkemesine açacakları bir dava ile rahatlıkla kaldırabilirler.

İlginizi Çekebilir.

Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ve Borcun İspatı

I-Borç ikrarı: Hemen belirtilmelidir ki, mülga 818 sayılı Borçlar Kanununun 17.maddesine göre, borcun sebebini ihtiva …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir